header spearator

Zdravstvene specijalizacije


Zdravstvene specijalizacije

Od 03.05.2010 na fakultetu počinje realizacija programa specijalizacija za doktore stomatologije koji su dobili saglasnost od Ministarstva zdravlja.

Da biste mogli da pohađate zdravstvene specijalizacije, neophodno je prikupiti sledeću dokumentaciju (Izvod iz pravilnika o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika - S.L. Glasnik R.S. br 63 od 08. 09. 2010.):

 • odobrenje od strane direktora odnosno vlasnika privatne zdravstvene ustanove ili drugog oblika zdravstvene službe, sa obrazloženjem
 • rešenje o registraciji privatne zdravstvene ustanove, odnosno drugog oblika zdravstvene službe
 • zahtev mora biti naslovljen pojedinačno za svako lice kome je odobrena specijalizacija
 • za specijalizaciju se prilaže - overena fotokopija diplome o završenom fakultetu i overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu
 • za užu specijalizaciju overena fotokopija diplome o položenom specijalističkom ispitu
 • overena fotokopija izvoda iz matične knjige venčanih, ukoliko je došlo do promene ličnog imena
 • potvrda da je lice u stalnom radnom odnosu sa navođenjem podataka o dužini trajanja radnog staža, po položenom stručnom ispitu (obrazac prijava-odjava)

Za davanje saglasnosti na odobrene specijalizacije za osnivače zdravstvene ustanove, odnosno drugog oblika zdravstvene službe, kao i za zaposlene u privatnoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno drugom obliku zdravstvene službe potrebno je ispuniti sledeće uslove:

 • Da privatna zdravstvena ustanova, odnosno drugi oblik zdravstvene službe egzistira najmanje pet godina,
 • Da lice koje se upićuje na specijalizaciju mora imati najmanje dve godine radnog staža u struci po položenom stručnom ispitu,
 • Da lice koje se upućuje na specijalizaciju ima najmanje šest meseci radnog staža u ustanovi koja ga upućuje na specijalizaciju,
 • Neophodno je da se specijalizacija u zdravstvenoj ustanovi, odnosno drugom obliku zdravstvene službe odobrava iz delatnosti za koju je ustanova, odnosno drugi oblik zdravstvene službe registrovan.

Doktori stomatologije mogu se specijalizovati u sledećim granama medicine, odnosno oblastima zdravstvene zaštite:

 1. Preventivna i dečja stomatologija;
 2. Bolesti zuba i endodoncija;
 3. Stomatološka protetika;
 4. Parodontologija i oralna medicina;
 5. Ortopedija vilica;
 6. Oralna hirurgija;
 7. Maksilofacijalna hirurgija.

Specijalizacije od tačke jedan do šest traju tri godine, a specijalizacija pod tačkom sedam traje pet godina.

Zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici po dobijanju rešenja ministra zdravlja o davanju saglasnosti na odobrenu specijalizaciju, odnosno užu specijalizaciju, započinju obavljanje specijalističkog staža danom upisa na odgovarajući fakultet zdravstvene struke. Imenovanje mentora vrši Fakultet.

Specijalistički staž se obavlja na odgovarajućem Fakultetu, zdravstvenoj ustanovi i privatnoj praksi koja pored propisanih uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti ispunjava i sledeće uslove:

 1. Da ima najmanje jednog specijalistu iz odgovarajuće specijalnosti, odnosno uže specijalnosti sa pet godina rada posle položenog stručnog ispita;
 2. Da ima i da sprovodi plan stručnog usavršavanja;
 3. Da ima stručnu biblioteku i da je pretplaćena na dobijanje naučnih i stručnih publikacija, odnosno časopisa;
 4. Da na jednog specijalistu iz tačke 1. Ovog stava nema više od dva zdravstvena radnika, odnosno dva dva zdravstvena saradnika koji se već nalaze na specijalizaciji.

O obavljanju specijalističkog staža vodi se specijaslistička knjižica – indeks.

Po završenom specijalističkom stažu podnosi se prijava odgovarajućem fakultetu za polaganje specijalističkog ispita, najviše za šest meseci po sticanju uslova za polaganje ispita.

Specijalistički ispit se sastoji iz četiri dela, i to:

 1. Testa;
 2. Specijalističkog rada;
 3. Praktičnog dela;
 4. Usmenog ispita.

Specijalistički rad mora biti objavljen ili prihvaćen za štampu u naučnom i stručnom časopisu sa recenzijom, a za preventivne grane rad mora biti prihvaćen za prezentaciju na skupu sa recenzijom.

Specijalizanti iz stranih država se mogu upisati na specijalizaciju bez navedenih ograničenja s tim što moraju biti upoznati sa propisima u svojoj državi. Za njih se nastava organizuje po posebnom programu.

footer spearator