X

Telefon:

Fax:

Radno vreme:

Dinarski tekući račun:

 

Instrukcije za devizno plaćanje:E-mail:

013 2351 292

013 2366 582

08:00 - 19:00, ponedeljak - petak

105-2989972-91 AIK Bank

205-173824-88 NLB Komercijalna

Za NLB Komercijalnu banku

Za OTP banku

Kontakt

Upis na specijalističke studije

Stomatološki fakultet u Pančevu u školskoj godini upisuje 20 studenata na studijski program – Specijalističke akademske studije stomatologije.

Uslovi za upis

  • Završen stomatološki fakultet u obimu od 300 ESPB bodova ili integrisane studije stomatologije u obimu od 300 ESPB bodova,
  • Srednja ocena u toku studija najmanje 8 (osam)

Merila za utvrđivanje kandidata

Rangiranje kandidata za specijalističke akademske studije, vrši se na osnovu opšte prosečne ocene i dužine studiranja.

Prijavljivanje kandidata i prijem dokumenata.

Kandidati podnose prijave na konkurs do određenog datuma na Stomatološkom fakultetu u Pančevu (svakog radnog dana od 08:00 do 15:00). Kandidati uz prijavu na konkurs dostavlјaju fotokopije dokumenata i njihove originale na uvid:
Diplomu o završenom stomatološkom fakultetu u obimu od 300 ESPB bodova ili završenim integrisanim studijama stomatologije u obimu od 300 ESPB bodova

Strani državlјani, prilikom prijavlјivlјivanja na konkurs, podnosi nostrifikovanu dipomu o završenim studijama i ostvarenom broju ESPB bodova.

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:

  • Originalna dokumenta ili overene fotokopije,
  • Izvod iz matične knjige rođenih,
  • Uverenje o državlјanstvu,
  • 2 fotografije 4x6 cm
  • Dokaz o uplati školarine. (prve rate)