header spearator

Osnivači


Prof. dr Djoka Malesevic

Prof. dr Đoka Malešević


Prof. dr Đoka Malešević bio je jedan od osnivača Stomatološkog fakulteta u Pančevu, gde je obavljao funkcije prodekana i predsednika Saveta Fakulteta. Na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu, biran je za prorektora Univerziteta, a od 2010. do 2012. godine obavljao je funkciju rektora Univerziteta.

Od 2002. godine zaposlen je na Stomatološkom fakultetu u Pančevu gde je biran za redovnog profesora za užu naučnu oblast „Opšteobrazovni predmeti”, a za predmete Menadžment u zdravstvu i Informatika.

U svom stručnom i naučnom radu objavio je u zemlji i inostranstvu preko 45 stručnih i naučnih radova i učestvovao u izradi 24 projekta. Bio je rukovodilac u sedam projekata od kojih je jedan finansiran preko Republičkog fonda za nauku, a šest su realizovani za potrebe privrednih organizacija. Samostalno i kao koautor objavio je 23 udžbenika i monografija. Bio je mentor za izradu većeg broja doktorskih i magistarskih teza i ima jedan registrovan patent. Držao je predavanja po pozivu na domaćim i međunarodnim skupovima. Bio je organizator više domaćih i međunarodnih stručnih i naučnih skupova. Kao gostujući profesor držao je predavanja iz oblasti upravljanja i rukovođenja na privatnim i državnim fakultetima.

Pored nastavnih aktivnosti, na Fakultetu organizacionih nauka je u dva mandata, od 1993. do 1996. godine, obavljao dužnost prodekana za nauku. Od 1996. do 2001. godine bio je na dužnosti dekana Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.

Prof. dr Đoka Malešević iznenada je preminuo 18. decembra 2012. godine.

Prof. dr Vlastimir Petrovic

Prof. dr Vlastimir Petrović


Prof. dr Vlastimir Petrović je doktor stomatoloških nauka i jedan od suosnivača Stomatološkog fakulteta u Pančevu.

Bio je redovni profesor na Stomatološkom fakultetu u Pančevu do momenta odlaska u penziju, 2016. godine.

Na stručnom usavršavanju u Velikoj Britaniji, na Klinici za maksilofacijalnu hirurgiju u Oxfordu, bio je 1988. godine. U toku školske 1997/98. godine bio je na stručnom usavršavanju u Švajcarskoj, na Stomatološkom fakultetu u Bernu. Održao je predavanja po pozivu na Stomatološkim fakultetima u Jerevenu, Pekingu i Moskvi.

Publikovao je 136 stručnih i naučnih radova u domaćim i stranim časopisima.

Autor i koautor je 13 udžbenika za redovne i postdiplomske studije.

Bio je rukovodilac 5 naučnih projekata Republičkog fonda za nauku Srbije, u oblasti stomatologije.

U periodu od 1992 do 1996. godine bio je prodekan Stomatološkog fakulteta u Beogradu, a od 1996. do 2000. godine bio je na dužnosti dekana na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Dekan Stomatološkog fakulteta u Pančevu bio je u periodu osnivanja fakulteta, od 2002. do 2006. godine.

Član je udruženja oralnih hirurga Srbije, Udruženja oralnih implantologa Srbije i Stomatološke sekcije Srpskog lekarskog društva.

footer spearator