X

Telefon:

Fax:

Radno vreme:

Dinarski tekući račun:

 

Instrukcije za devizno plaćanje:E-mail:

013 2351 292

013 2366 582

08:00 - 19:00, ponedeljak - petak

105-2989972-91 AIK Bank

205-173824-88 NLB Komercijalna

Za NLB Komercijalnu banku

Za OTP banku

Kontakt

Naučno istraživački rad

Naučno-istraživački rad na Stomatološkom fakultetu u Pančevu od njegovog osnivanja pa na dalјe obavlјa se na osnovu Programa naučno-istraživačkog rada, koji se na četiri godine usvaja na Nastavno-naučnom veću, i to iz oblasti:

 • Bazična istraživanja u stomatologiji;
 • Bolesti zuba;
 • Bolesti usta;
 • Oralna i maksilofacijalna hirurgija;
 • Epidemiološka istraživanja u stomatologiji:
 • Preventivna i dečja stomatologija;
 • Ortopedija vilica;
 • Stomatološka protetika.

Aktivnosti u okviru Programa naučno-istraživačkog rada su:

 • naučnoistraživački projekti;
 • izrada doktorskih disertacija;
 • izrada završnih radova Specijalističkih akademskih studija;
 • izrada završnih radova Integrisanih akademskih studija;
 • učešće na naučnim skupovima i seminarima;
 • organizacija seminara, predavanja i kurseva kontinuirane edukacije;
 • podrška Fakulteta u pisanju naučnih radova i monografija.

Pravci istraživanja su definisani na osnovu prijavlјenih i odobrenih tema doktorskih disertacija studenata doktorskih studija na Stomatološkom fakultetu u Pančevu.

Stomatološki fakultet u Pančevu pruža punu podršku svojim nastavnicima, saradnicima i studentima prilikom njihovog učešća na domaćim i međunarodnim stručnim i naučnim skupovima.
Do sada su studenti Stomatološkog fakulteta učestvovali sa svojim radovima na svim Kongresima Studenata Medicine i Stomatologije Srbije, počev od 2004.godine do danas, a tako će biti i u buduće. Osim toga redovni su i aktivni učesnici Internacionalnih kongresa Studenata Medicine i Stomatologije.

Projekti Stomatološkog fakulteta u Pančevu

Evidencioni broj i naziv projekta Nosilac i rukovodilac projekta Period trajanja Istraživači
TR 21045 Uticaj životne sredine Pančeva na stanje oralnih tkiva stanovnika
Program: Tehnološki razvoj
Oblast: Zaštita životne sredine
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Stomatološki fakultet u Pančevu, dr Desanka Cenić Milošević, vanredni profesor 01.04.2008. - 31.12.2010. Desanka Cenić Milošević, redovni profesor
Ankica Jakovlјević, vanredni profesor
Milica Popović, docent
TR 23044 Efekti preventivnih i interceptivnih mera primenjenih u ranoj mešovitoj denticiji na razvoj stalne denticije
Program: Tehnološki razvoj
Oblast: Primenjena istraživanja u prirodnim naukama
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Stomatološki fakultet u Pančevu, dr Jasmina Milić, vanredni profesor 01.04.2008. - 31.12.2010. Jasmina Milić, vanredni profesor
Ema Aleksić, asistent
Maja Lalić, asistent
TR 21043 Zbrinjavanje medicinskog otpada u stomatološkoj praksi
Program: Tehnološki razvoj
Oblast: Uređenje, zaštita i korišćenje voda, zemlјišta i vazduha
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Stomatološki fakultet u Pančevu, dr Dušica Popović, docent 01.04.2008. - 31.12.2010. Dušica Popović, docent
Đoka Malešević, redovni profesor
Nikola Aleksić, saradnik u nastavi
OI 143040 Evolucija u heterogenim sredinama
Program: Osnovna istraživanja
Oblast: Biologija
Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Aleksej Tarasjev, viši naučni saradnik 01.01.2006. - 31.12.2010. Stevan Avramov, docent
OI 145064 Lokalna neuroendokrinoimunološka osovina kod inflamacije gastrointestinalnog trakta (GIT) – molekularnopatološka, biohemijska i imunohemijska istraživanja
Program: Osnovna istraživanja
Oblast: Medicina
Institut za medicinska istraživanja u Beogradu, Medicinski fakultet u Beogradu, prof. dr Predrag Peško 01.01.2006. - 31.12.2010. Vera Todorović, redovni profesor
TR 34021 Dobijanje ekstrakata lekovitog bilјa i propolisa u različitim vrstama rastvarača sa specifičnim antibakterijskim dejstvom
Program: Tehnološki razvoj
Oblast: Materijali i hemijske tehnologije
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Stomatološki fakultet u Pančevu, dr Zoran Tambur, docent 01.01.2011. - 31.12.2019. Slavolјub Tasić, stručni savetnik
Stevan Avramov, naučni saradnik
Ankica Jakovlјević, redovni. prof.
Slobodan Ivančajić, spolјni saradnik
Velјko Kolak, asistent
Đoka Malešević, redovni profesor
Irena Melih, asistent
Ivan Mileusnić, asistent
Dragana Pešić, asistent
Đorđe Pejanović, asistent
Dušica Popović, vanredni profesor
Milica Popović, docent
Tamara Ristić, asistent
Zoran Tambur, docent
Desanka Cenić Milošević, redovni profesor
(04/2018) Marija Lalović, asistent
OI 175015 Uloga neuroendokrino-inflamatorne osovine u patogenezi nealkoholne masne bolesti jetre
Program: Osnovna istraživanja
Oblast: Medicina
Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, dr Tatjana Radosavlјević, vanredni profesor 01.01.2011. - 31.12.2019. Vera Todorović, redovni profesor
Marjan Micev, spolјni saradnik
OI 175061 Antioksidativna zaštita i potencijali za diferencijaciju i regeneraciju mezenhimalnih matičnih ćelija iz različitih tkiva tokom procesa starenja
Program: Osnovna istraživanja
Oblast: Medicina
Univerzitet u Beogradu, Fakultet Veterinarske medicine u Beogradu, dr Milica Kovačević Filipović, docent 01.01.2011. - 31.12.2019. Bela Balint, spolјni saradnik
Vera Todorović, redovni profesor
Danimir Jevremović, docent
Ema Aleksić, asistent
Marijana Petakov, spolјni saradnik
Neda Drndarević, spolјni saradnik
Nenad Borotić, saradnik u nastavi
Velјko Mirović, redovni profesor
Nemanja Vuković, asistent
(01/2018) Vladimir Biočanin, docent
Determinante zdravlјa od značaja za brigu mladih za oralno zdravlјe Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Stomatološki fakultet u Pančevu, dr Jovan Vojinović, vanredni profesor 26.06.2017. Jovan Vojinović, vanredni profesor
Dušanka Matijević, redovni profesor
Milica Gajić, docent
Katarina Kalevski, docent
Uticaj dodatka stroncijum karbonata i stroncijum fluorida na fizičko-hemijske i biološke osobine kalcijum silikatnih dentalnih cemenata, Kratkoročni projekat od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Stomatološki fakultet u Pančevu, dr Vladimir Biočanin, vanredni profesor 03.07.2019. - 04.07.2020. Vladimir Biočanin, docent
Jovo Kolar, redovni profesor
Ana Jevremović, docent
Irena Melih, docent
Dragana Pešić, docent
Jasmina Milić, redovni profesor
Đorđe Antonijević, naučni saradnik
Uticaj anksioznosti i stresa u uslovima pandemije virusa Kovid-19 na pojavu parafunkcija i prevremenih okluzionih kontakata u studentskoj populaciji Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Stomatološki fakultet u Pančevu, dr Velјko Kolak, docent 09.07.2021. - 09.07.2022. Velјko Kolak, docent
Ema Aleksić, docent
Vladimir Biočanin, vanredni profesor
Maja Pavlović, docent
Milica Gajić, docent
Ana Nikitović, asistent
Postupanje sa medicinskim otpadom na teritoriji grada Novog Sada Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Stomatološki fakultet u Pančevu, dr Danimir Jevremović, redovni profesor 01.08.2021. - 31.07.2022. Danimir Jevremović, redovni profesor
Ana Jevremović, vanredni profesor
Milica Gajić, docent
Velјko Kolak, docent
Maja Pavlović, docent
Katarina Kalevski, docent
Ema Aleksić, docent
Adam Malešević, asistent
Ispitivanje potencijalnog antibakterijskog delovanja proizvoda sa 3HFWC u usnoj duplјi Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Stomatološki fakultet u Pančevu, dr Danimir Jevremović, redovni profesor 15.09.2021. Danimir Jevremović, redovni profesor
Zoran Tambur, redovni profesor
Vladimir Biočanin, vanredni profesor
Katarina Kalevski, docent
Milјan Puletić, docent
stom. Milana Čabrilo Lazić, asistent.
Klinička uspešnost restorativnih materijala koji oslobađaju fluor: alkazitni vs. glas hibridni materijali: multicentrična, randomizirana, kontrolisana, prospektivna klinička studija Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Stomatološki fakultet u Pančevu, dr Danimir Jevremović, redovni profesor 17.11.2021. Danimir Jevremović, redovni profesor
Ana Jevremović, vanredni profesor
Irena Melih, vanredni profesor
Velјko Kolak, vanredni profesor
Dragana Pešić, vanredni profesor
stom. Ana Nikitović, asistent
stom. Marija Lalović, asistent