header spearator

Upis na Zdravstvene specijalizacije


Zdravstvene specijalizacije

Uslovi upisa

Doktori stomatologije (dentalne medicine) mogu se specijalizovati u sledećim granama stomatologije:

 • Preventivna i dečja stomatologija;
 • Bolesti zuba i endodoncija;
 • Stomatološka protetika;
 • Parodontologija i oralna medicina;
 • Ortopedija vilica;
 • Oralna hirurgija.

Svi programi zdravstvenih specijalizacija traju tri godine.

Specijalizacije koje se obavljaju na Fakultetu, obavljaju se u skladu sa programima utvrđenim u Pravilniku o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u kojem je određen obim, sadržaj i plan sprovođenja teorijske i praktične nastave i praktičnog stručnog rada, kao i znanja i veštine koje se stiču.

Na zdravstvene specijalizacije mogu se upisati zdravstveni radnici koji ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i podzakonskim aktima.

Zdravstveni radnici započinju obavljanje specijalističkog staža danom upisa na Fakultet.

Specijalistički staž obavlja se pod nadzorom mentora koga odredi Fakultet.

Potrena dokumenta za upis na Zdravstvenu specijalizaciju:

 • Overena fotokopija diplome (uverenja) o završenim studijama;
 • Rešenje Ministarstva zdravlja o davanju saglasnosti za upis na zdravstvenu specijalizaciju ili;
 • Rešenje o odobravanju specijalizacije direktora zdravstvene ustanove , odnosno osnivača privatne prakse, gde je zdravstveni radnik zasnovao radni odnos na neodređeno vreme;
 • uverenje o položenom stručnom ispitu;
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • uverenje o državljanstvu
 • 2 fotografije
 • Školarina
footer spearator