header spearator

Međunarodna saradnja


Rukovodstvo Stomatoloskog fakulteta u Pancevu

Stomatološki fakultet u Pančevu ostvaruje saradnju sa inostranim ustanovama i nastavnicima i saradnicima na više polja.

U periodu od 2017. do 2021. godine ostvarena je saradnja na međunarodom projektu: „Determinante zdravlja od značaja za brigu mladih za oralno zdravlje“, kordinator sa Stomatološkog fakulteta u Pančevu dr Jovan Vojinović, sa Nastavnim zavodom za Javno zdravstvo „Dr Andrija Štampar“ iz Zagreba, Hrvatska. Kao rezultat rada na ovom projektu proistekla je doktorska disertacija doktorantkinje dr stom. Katarine Kalevski „Modelovanje faktora koji određuju stavove i ponašanje u oblasti oralnog zdravlja“.

U okviru Program bilateralne, naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Narodne Republike Kine, u periodu 2021-2023 god. započet je projekat: „Ispitivanje dodatka stroncijum karbonata i stroncijum fluorida u kalcijum silikatne dentalne cemente: fizičko hemijska i biološka karakterizacija“, rukovodilac projekta je dr Đorđe Antonijević, viši naučni saradnik, a na pomenutom projektu je istraživač sa Stomatološkog fakulteta u Pančevu, dr Vladimir Biočanin, vanredni profesor.

U okviru međunarodne saradnje naš Fakultet je učesnik multicentrične, randomizirane, prospektivne kliničke studije pod nazivom: „Klinička uspešnost restaurativnih materijala koji oslobađaju fluor: Alkazitni vs. glas hibridni materijali: multicentrična, randomizirana, kontrolisana, prospektivna klinička studija“, kordinator projekta je prof. dr Danimir Jevremović sa istraživačkim timom od 6 članova, profesora i asistenata sa klinike za dentalnu patologiju i klinike za protetiku. Drugi učesnici su Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska i Stomatološki fakultet u Sofiji, Bugarska.

Brojni profesori iz inostranstva su kao gostujući predavači pružili mogućnost kolegama sa našeg fakulteta da se upoznaju sa novim trendovima u svetu stomatologije i nauke, pa su tako u prethodnom periodu održana sledeća predavanja:


Aktuelna dostignuća u bezmetalnoj implantologiji

Predavanje savremene tematike, pod nazivom Aktuelna dostignuća u bezmetalnoj implantologiji, održano je 14. oktobra 2019. godine, u prostorijama Stomatološkog fakulteta u Pančevu.

U momentu predavanja, prof. dr Vladimir Koković je vanredni profesor na katedri za oralnu hirurgiju i implantologiju RAK univerziteta za medicinske i zdravstvene nauke u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Visoko obrazovanje je stekao u Beogradu, a kasnije se usavršavao u inostranstvu, pretežno u Švajcarskoj i Švedskoj. Od 2012. godine svoju profesionalnu karijeru odlučio je da nastavi u UAE.

Tokom svoje bogate karijere, koja u ovom momentu broji 25 godina stručnog i naučnog iskustva, postao je dobitnik mnogih nagrada i priznanja. Patenti dr Kokovića koriste se u cilju zbrinjavanja defekata u viličnoj kosti neposredno pre ugradnje dentalnih implantata. Na izložbi za pronalzaštva, za pionirski doprinos domaćoj implantologiji, dobio je 2002. godine Grand Prix medalju, a takođe je proglašen i pronalazačem godine. Učestvovao je na nekoliko naučnih projekata. Na polju nauke objavio je na desetine publikacija, učestvovao na velikom broju naučnih kongresa i održao preko 20 predavanja po pozivu.

Prof. dr Vladimir Koković je gostujući profesor na Stomatološkom fakultetu u Pančevu od 2014. godine.

footer spearator