X

Telefon:

Fax:

Radno vreme:

Dinarski tekući račun:

 

Instrukcije za devizno plaćanje:E-mail:

013 2351 292

013 2366 582

08:00 - 19:00, ponedeljak - petak

105-2989972-91 AIK Bank

205-173824-88 NLB Komercijalna

Za NLB Komercijalnu banku

Za OTP banku

Kontakt

Studentski parlament

Delatnost studentskog parlamenta

Studentski parlament se bavi zastupanjem interesa svih studenata Stomatološkog fakulteta u Pančevu. Delatnost Studentskog parlamenta obuhvata:

 • Bira i razrešava predsednika i zamenika predsednika Parlamenta
 • Bira članove Predsedništva studentskog parlamenta
 • Donosi opšte akte o svom radu, načinu funkcionisanja i organizaciji
 • Bira i razrešava svoje predstavnike u organe Fakulteta i njihova stručna tela
 • Osniva radna tela za pripremu predloga organima Fakulteta u vezi sa pitanjima iz svoje nadležnosti
 • Zauzima stavove po pitanjima koja se odnose na osiguranje kvaliteta nastave, reformu studijskih programa, analizu efikasnosti studiranja i utvrđivanje broja ESPB, koje će njihovi predstavnici zastupati u organima i stručnim telima čiji su članovi
 • Daje mišljenje o pedagoškom radu nastavnika i saradnika Fakulteta
 • Pomaže u realizovanju vannastavnih aktivnosti studenata
 • Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima Fakulteta i Univerziteta.

Formiranje i sastav studentskog parlamenta

Studentski parlament čini 15 studenata. Sastav parlamenta je sledeći:

 1. Seid Preljević – 5. godina, Predsednik parlamenta
 2. Marija Marjanov - 5. godina
 3. Kristijan Popesku – 5. godina
 4. Radovan Hrnjak – 4. godina, zamenik Predsednika
 5. Željka Nedeljković – 4. godina
 6. Damjan Vukmirović – 4. godina
 7. Andreja Miladinović – 3. godina
 8. Branka Glavaški – 3. godina
 9. Uroš Rakić – 3. godina
 10. Natalia Garafijat – 2. godina
 11. Tamara Kozarić – 2. godina
 12. Katarina Matković – 2. godina
 13. Demir Toković – 1. godina
 14. Aleksa Gudović – 1.godina
 15. Ivan Stojadinov – 1. godina