X

Telefon:

Fax:

Radno vreme:

Dinarski tekući račun:

 

Instrukcije za devizno plaćanje:E-mail:

013 2351 292

013 2366 582

08:00 - 19:00, ponedeljak - petak

105-2989972-91 AIK Bank

205-173824-88 NLB Komercijalna

Za NLB Komercijalnu banku

Za OTP banku

Kontakt

Istorijat fakulteta

Stomatoloski fakultet Pancevo - 2002 godine

Novonastala ideja pretočena je u Odluku o osnivanju stomatološkog fakulteta u Pančevu, čiji su potpisnici na sebe preuzeli veliku odgovornost: kreiranje sudbine svih učesnika u realizaciji novog poslovnog poduhvata.

Posle potpisivanja odluke, prema pozitivnim zakonskim propisima, usledila je izrada Elaborata o opravdanosti formiranja Stomatološkog fakulteta u Pančevu, koji je potpisao Pokrajinski sekretar za obrazovanje dr Zoltan Bunjik, a na osnovu Zakona o utvrđivanju određenih nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine (“Službeni glasnik RS” broj 6/2002).

Novoj ideji su uslovi okruženja išli na ruku, pa su se osnivačima brzo pridružili novi nastavnici koji su verovali u ideju, u osnivače i u sebe. Među prvima to su bili prof. Dr Desanka Cenić-Milošević i prof. dr Mirjana Janjanin, a kasnije i prof. dr Mihajlo Gajić, prof. dr Ankica Jakovljević, prof. dr Nebojša Ristić, prof. dr Milica Popović, prof. dr Dušica Popović, prof. dr Dragoslav Djukanović i drugi.

Rešenjem Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i kulturu od 30.08.2002. godine formirana je Komisije sa zadatkom da neposrednim uvidom u prostor, opremu i dosijea nastavnika, utvrdi ispunjenost uslova za početak rada i obavljanje delatnosti Stomatološkog fakulteta u Pančevu.

Na osnovu Izveštaja formirane Komisije, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje i kulturu je 12. Septembra 2002. godine doneo Privremeno rešenje o početku rada Stomatološkog fakulteta u Pančevu.

Konačna verifikacija Odluke o osnivanju Stomatološkog fakulteta u Pančevu a na osnovu Privremenog rešenja o početku rada Stomatološkog fakulteta, učinjena je 26. 09. 2002. Godine upisom fakulteta u Registar Trgovinskog suda u Pančevu. Time je omogućeno otvaranje žiro računa Fakulteta, PIB-a i svih drugih neophodnih procedura za nesmetan rad Fakulteta.

Treba pomenuti predusretljivost uprave Opštine Pančevo, a pre svega gospodina dr Slobodana Adžića, predsenika Izvršnog odbora Opštine Pančevo, koji je prihvatio ideju o formiranju Stomatološkog fakulteta u Pančevu i ponudio Fakultetu saradnju sa školskim obrazovnim institucijama, iz čega je proistekao Sporazum o poslovno tehničkoj saradnji sa Osnovnom školom “Borisav Petrov Braca” potpisan 15. 10. 2002. godine na vremenski period od dvadeset godina.

Na navedeni sporazum svoju saglasnost dao je Savet Osnovne škole “Borisav Petrov Braca”, Opština Pančevo i Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje i kulturu.

Stomatološki fakultet u Pančevu je u svom daljem radu preduzeo neophodne korake ka jačanju kadrovskih potencijala i neophodne opreme kako za obrazovni tako i za naučni i zdravstveni rad za sve godine studija. Potpisan je Sporazum o saradnji sa Zdravstvenim centrom “Južni banat” gde studenti na svestrano zadovoljstvo realizuju vežbe iz medicinskih predmeta.

Donošenjem Pravilnika o kadrovskim, prostornim i tehničkim uslovima za početak rada i obavljanje delatnosti univerziteta od strane ministra prosvete (“Službeni glasnik RS”, broj 95/2004), stekli su se uslovi za dobijanje stalnog Rešenja o ispunjenosti uslova za rad Stomatološkog fakulteta po utvrđenom nastavnom planu i programu za sve godine studija.

Imajući u vidu dalji razvoj obrazovnih, naučnih i zdravstvenih aktivnosti, Savet Stomatološkog fakulteta je na sednici od 27. januara 2005. godine doneo Odluku o formiranju instituta za stomatologiju Stomatološkog fakulteta u Pančevu, čime je formirana nastavna baza za kliničke stomatološke predmete.

Nastavak razvojnih aktivnosti Fakulteta ogleda se u dobijanju akreditacije od Republičkog ministarstva zdravlja za zdravstveni rad 04.03.2005. godine, kao i akreditacije za naučno-istraživački rad od Ministarstva nauke Republike Srbije 26.01.2007. godine.

Rešenje o akreditaciji kod ministarstva zdravlja

Obrazovni i naučni rad Stomatološkog fakulteta u Pančevu, zaokruženi su dobijanjem dozvole za rad 19.08.2010. god. Dozvola za rad je proistekla iz prethodno dobijene akreditacije za sve nivoe studuja 10.10.2009. god:

  • Integrisane akademske studije,
  • Specijalističke akademske studije i
  • Doktorske akademske studije

Zdravstveni proces rada Stomatološkog fakulteta je zaokružen dobijanjem rešenja o izvođenju zdravstvenih specijalizacija iz svih oblasti stomatološke struke.

Stomatološki fakultet u Pančevu je uporedo sa radom na sređivanju svih obrazovnih, zdravstvenih i naučnih procesa radio i na formiranju svoje poslovne i ogranizacione strukture. Tako se 2006. godine upustio u proces sređivanja upravljačkih aktivnosti i zadovoljio sve standard SRPS ISO 9001-2001, te raspolaže odgovarajućim sertifikatom.

Od samog postojanja Stomatološki fakultet u Pančevu se uključio u saradnju sa Organizacijom evropskih stomatoloških fakulteta, te je član toga udruženja.

Saradnja Fakulteta sa zdravstvenim ustanovama u Srbiji je u stalnom procesu. Do sada je uspostavljena uspešna saradnja sa Opštom bolnicom u Pančevu, VMA, Institutom za kardiovaskularne bolesti ‘‘Dedinje’’, Medicinskim fakultetom iz Kragujevca kao i većim brojem privatnih stomatoloških klinika i ordinacija.Prva generacija studenata koja je započela svoje školovanje pre 21 godina:

Prva generacija studenata Stomatološkog fakulteta u Pančevu Prva generacija studenata Stomatološkog fakulteta u Pančevu Prva generacija studenata Stomatološkog fakulteta u Pančevu
Prva generacija studenata Stomatološkog fakulteta u Pančevu Prva generacija studenata Stomatološkog fakulteta u Pančevu Prva generacija studenata Stomatološkog fakulteta u Pančevu
Prva generacija studenata Stomatološkog fakulteta u Pančevu Prva generacija studenata Stomatološkog fakulteta u Pančevu Prva generacija studenata Stomatološkog fakulteta u Pančevu